คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความหมาย ความสำคัญ ความสัมพันธ์เชิงระบบของโครงการ แผน นโยบายและงบประมาณ ประเภทของโครงการ การวิเคราะห์เพื่อการริเริ่มโครงการ การวิเคราะห์เพื่อการวางแผนและการเขียนโครงการ การวิเคราะห์เพื่อการจัดงบประมาณให้กับโครงการ การนำโครงการไปปฏิบัติการประเมินและการเขียนรายงานการประเมินผลโครงการ การประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารโครงการ เทคนิคเครื่องมือสำคัญสำหรับการบริหารโครงการสมัยใหม่ กรณีตัวอย่างนักบริหารโครงการมืออาชีพ การอภิปรายปัญหา และแนวทางแก้ไขในการบริหารโครงการ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Project Meaning, importance of Project, system relations of project plan policy and budget. Types of project, Analytical techniques in project processes, project reviewing, analysis on initiate project process, analysis and project writing,analysis and budget allocation, project monitoring and project evaluation and report writing, application of modern technology to project management, study in detail of tools and techniques for Project Management.Case study of best practice and seminars on project management problems and solutions.

Skill Level: Beginner