วัตถุประสงค์  ขอบเขต และแนวคิดการควบคุมและสอบบัญชีภายใน  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายใน  เทคนิคการควบคุมและการตรวจสอบภายใน  การควบคุมและการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ หลักฐานและกระดาษทำการ  การติดตามและการรายงานผลการตรวจสอบภายใน

Skill Level: Beginner