องค์การระหว่างประเทศ  องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ  และบทบาทต่อการพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  อิทธิพลของมหาอำนาจ

International organizations, international non-government organizations, and their roles towards the development of Southeast Asia; influences of the Great Powers

Skill Level: Beginner