ความสำคัญของปัญหาการวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์ คำถามการวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อการพัฒนาสังคม การเขียนรายงานการวิจัย

Importance of research problems, formulation of objectives, research questions, conceptual frameworks, quantitative research and qualitative research methodology for social development, research report writing

Skill Level: Beginner