ปรัชญา ขอบเขต ความหมายของการพัฒนา แนวคิดเชิงวิพากษ์และทฤษฎีการพัฒนากระแสหลัก ทฤษฎีการพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับความยากจนของประชาสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชนและความอยู่ดีมีสุข

Philosophy, scopes and meanings of development, critical concepts and theories of mainstream development, development strategies related to poverty of civil society, people participation and well-being

Skill Level: Beginner