ประเด็นญาณวิทยาในการแสวงหาความรู้  กระบวนทัศน์และการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ  กระบวนทัศน์และการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบผสมและแนวทางกระบวนการคิดเชิงระบบ การวิจัยเชิงนโยบาย และการสร้างความรู้ใหม่ทางด้านการพัฒนา

Issues in the epistemology of knowledge paradigms and designs for quantitative and qualitative research, mixed method research and system thinking approach, policy research and the construction of new body of knowledge in development.

Skill Level: Beginner