คำอธิบายรายวิชา (ไทย): หลักการเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ กระบวนการเขียน การเรียบเรียงความคิด รูปแบบการเขียนประเภทต่าง ๆ การเขียนประเภทความเดียว ความรวม และความซ้อนที่ดี การเขียนระดับย่่อหน้าและเรียงความสั้นที่ดี 

คำอธิบายรายวิชา (ภาษาอีงกฤษ): Principles of academic writing; writing process; organization of ideas; organization of writing patterns; writing well-formed simple, compound, and complex sentences; writing well-organized paragraphs and short essays

Skill Level: Beginner