แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพกับการเสริมสร้างพลังอำนาจ การสร้างเสริมสุขภาพกับการปรับพฤติกรรม กลยุทธ์ในการสร้างเสริมสุขภาพ