ศาสตร์ทางการพยาบาล กระบวนทัศน์ทางการพยาบาล วิถีการรู้ทางการพยาบาลของคาร์เปอร์ การพัฒนา
ความรู้ทางการพยาบาลของวอล์คเกอร์และเอแวนท์ ทฤษฎีทางการพยาบาล แนวคิดและทฤษฎีอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการพยาบาล ปรากฏการณ์ทางการพยาบาล ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ทางการพยาบาลทฤษฎี วิจัย
และปฏิบัติการพยาบาล และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการพยาบาล แนวคิดและทฤษฎีอื่นที่เกี่ยวข้องใน
ปฏิบัติการพยาบาล

Skill Level: Beginner