แนวคิดพหุวัฒนธรรมและแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  โลกาภิวัฒน์ในระดับชุมชนและองค์กร ปรากฏการณ์ทางสังคมในชุมชนและในองค์กรที่สะท้อนความเป็นพหุวัฒนธรรม การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม เครื่องมือสำหรับทำความเข้าใจชุมชนและองค์กรในสังคมพหุวัฒนธรรม 

The concept of multiculturalism and related concepts and theories; globalization at community and organization levels; social phemonena reflecting multicultural aspects in communities and organizations; cross-cultural communications; tools for multicultural communities and organizations studies.

Skill Level: Beginner