แนวคิดและหลักการพยาบาลผู้สูงอายุ นโยบาย กฎหมายและจริยธรรม เจตคติ ระบบสุขภาพเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ทฤษฎีความสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงด้านสรีรวิทยา จิตสังคมและจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุตามภาวะสุขภาพ ตั้งแต่ภาวะสุขภาพดี เจ็บป่วยเฉียบพลันหรือเรื้อรังและระยะสุดท้ายของชีวิต การประยุกต์กระบวนการพยาบาลและการดูแลแบบองค์รวมในการประเมินปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันภาวะเสี่ยง การชะลอความเสื่อมของสุขภาพ การฟื้นฟูสุขภาพและการดูแลประคับประคองผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยในระยะสุดท้าย การดูแลผู้ดูแลผู้สูงอายุ