แนวคิดและทฤษฎีที่คัดสรรที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลชุมชนขั้นสูง เป้าหมายและขอบเขตของการปฏิบัติการพยาบาลชุมชน หลักและกระบวนการพยาบาลชุมชน การศึกษาและประเมินภาวะสุขภาพชุมชน ออกแบบบริการ ปฏิบัติการและประเมินผลบริการสุขภาพชุมชน เทคนิค วิธีการทำงานร่วมกับชุมชนในการพัฒนาสุขภาพชุมชน การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน การประกันและพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพชุมชน

Skill Level: Beginner