การวิเคราะห์กระบวนการผลิตและการออกแบบโรงงาน เป็นการออกแบบโรงงานโดยคำนึงถึงหลักปรัชญาการออกแบบโรงงาน การวิเคราะห์กระบวนการผลิต การตรวจวิเคราะห์คุณภาพและมาตรฐานการผลิต การเลือกวัสดุและการสร้างเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ การออกแบบแผนผังติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ การกำหนดที่ตั้งและการออกแบบแผนผังโรงงาน การออกแบบระบบควบคุมดูแลป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประมาณราคาการออกแบบโรงงานและต้นทุนผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการวิเคราะห์การลงทุนโครงการออกแบบโรงงาน

Skill Level: Beginner