การพยาบาลเด็กเจ็บป่วย ตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยรุ่น ที่เจ็บป่วยในระยะฉุกเฉิน วิกฤต เฉียบพลัน และเรื้อรัง ในระบบต่างๆของร่างกายอย่างเป็นองค์รวม เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อที่พบบ่อยในเด็ก โรคอุบัติใหม่ที่มีความสำคัญในเด็ก รวมถึงเทคโนโลยีการรักษาพยาบาลที่ทันสมัย