ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมในการให้การพยาบาลแก่เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยรุ่น ที่มีภาวะเจ็บป่วยระดับปานกลางถึงรุนแรง ในระยะฉุกเฉิน วิกฤติ  เฉียบพลัน  และเรื้อรัง โดยใช้กระบวนการพยาบาล การมีส่วนร่วมของครอบครัว และจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล

Holistic nursing practice for newborn up to adolescence with moderate to severe emergency, critical, acute and chronic illnesses using nursing process, family participation and ethics in nursing practice