การอธิบายความหมายของคำศัพท์ที่สำคัญ การแบ่งหมวดหมู่ การเปรียบเทียบ การแสดงเหตุผล การเขียนรายงานและการนำเสนอ

Skill Level: Beginner