การอธิบายความหมายของคำศัพท์ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร การอ่านจับใจความและเขียนเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร

Skill Level: Beginner