คำอธิบายรายวิชา
หลักการและนโยบายการลงทุน กระบวนการลงทุน ลักษณะหลักทรัพย์ต่าง ๆ ผลตอบแทนและความเสี่ยงในการลงทุน การวิเคราะห์และการตัดสินใจลงทุน การสร้างและวิเคราะห์แผนการลงทุน

Principles and policies of investment, process of investment, feature of securities, return and risk of investment, the analysis of investment and decision making, the creation and analysis of investment planning

Skill Level: Beginner