คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : เศรษฐศาสตร์ขั้นแนะนำ แนวคิดเกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานทางการท่องเที่ยว ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทานทางการท่องเที่ยว รายได้ประชาชาติและบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว บทบาทของการท่องเที่ยว ต่อการค้าและการเงินระหว่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนทางการท่องเที่ยว ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว และการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อด้านเศรษฐกิจ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Introduction to economics, concepts of tourism demand and supply; elasticity demand and supply in tourism, national income and tourism satellite account, roles of tourism for tradeand international monetary, tourism products, tourism infrastructure and investment, tourism economic impacts, and sustainable tourism development on economic aspect

Skill Level: Beginner