คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความสำคัญของการจัดงานเทศกาลและงานมหกรรม ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง บทบาทของผู้จัดงานเทศกาลและงานมหกรรม การจัดงานเทศกาลและงานมหกรรมอย่างยั่งยืน การวางแผน ออกแบบ การตลาด การจัดการงบประมาณ การประเมินผล กรณีศึกษา และการฝึกภาคปฎิบัติ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Importance of festival and events management, related public and private sectors, roles of events organizers, sustainable festivals and events management, planning, designing, marketing, budgeting, evaluation, case studies, and practical training

Skill Level: Beginner