ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ รูปแบบ หลักการ ขอบเขตของสวัสดิการสังคม ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ แนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม งานสวัสดิการสังคมในประเทศต่าง ๆ องค์การสวัสดิการสังคม นโยบายสังคมและนโยบายสวัสดิการสังคม บริการต่างๆ ที่รัฐบาลและเอกชนจัดขึ้น โครงการบริการสังคมสำหรับครอบครัว เด็ก เด็กกำพร้า คนชรา คนพิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและแรงงาน สวัสดิการชุมชนและแนวโน้มการจัดบริการสวัสดิการสังคม

Skill Level: Beginner