โครงสร้างและบทบาทของตลาดการเงิน

                                                                     หน้าที่และการจำแนกตลาดการเงิน ประเภทและ 

                                                                      บริการของสถาบันการเงิน การกำกับดูแลธุรกิจ

                                                                 และนโยบายเศรษฐกิจผ่านตลาดการเงิน ทฤษฎี

                                                                     เศรษฐศาสตร์ในการอธิบายความสัมพันธ์ของตัว

                                                                แปรในระบบการเงิน          


Skill Level: Beginner