การฝึกทักษะปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการพยาบาลที่คณะพยาบาลศาสตร์ หรือที่ห้องปฏิบัติการที่หอพักคณะพยาบาล  โดยใช้ e-learning เป็นสื่อ ในการฝึกฯ ที่หอพักคณะพยาบาลนั้นนักศึกษาสามารถเข้าฝึกได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Skill Level: Beginner