ต้องการเข้าเรียนวิชานี้และส่งงาน เนื่องจากรหัสยังเป็นของปริญญาตรี จึงไม่สามารถเข้าวิชานี้ได้

Skill Level: Beginner