การเปลี่ยนแปลงทางเคมี ชีวเคมี กายภาพ โภชนาการ และจุลินทรีย์ของวัตถุดิบอาหารหลังการเก็บเกี่ยว หลักการจัดการวัตถุดิบอาหารภายหลังการเก็บเกี่ยวและระหว่างเก็บรักษา


Skill Level: Beginner