คำอธิบายรายวิชา (ไทย) : ลิมิต ความต่อเนื่องของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์ ปริพันธ์และการประยุกต์

คำอธิบายรายวิชา (อังกฤษ) : Limits, continuity of functions of one variable, derivatives of functions of one variable and applications, and integral and applications.


Skill Level: Beginner