บทบาทและขอบเขตในการรักษาโรคเบื้องต้นของพยาบาลเวชปฏิบัติ แนวคิดการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การสัมภาษณ์ประวัติสุขภาพ การตรวจร่างกาย การประเมินด้านจิตสังคม และวัฒนธรรมอย่างเป็นองค์รวม การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็น การวิเคราะห์และตัดสินใจทางคลินิก ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย พยาธิสรีรวิทยา เภสัชวิทยา การวินิจฉัยแยกโรค การรักษาโรคเบื้องต้น การดูแลภาวะฉุกเฉิน การจัดการปัญหาสุขภาพของบุคคลทุกวัย การบันทึกข้อมูลสุขภาพ