บทบาทและขอบเขตในการรักษาโรคเบื้องต้นของพยาบาลเวชปฏิบัติ แนวคิดการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การสัมภาษณ์ประวัติสุขภาพ การตรวจร่างกาย การประเมินด้านจิตสังคมและวัฒนธรรมอย่างเป็นองค์รวม การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็น การวิเคราะห์และการตัดสินใจทางคลินิก ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัยแยกโรค การรักษาโรคเบื้องต้น การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การใช้สมุนไพร การดูแลโรคเรื้อรัง การดูแลภาวะฉุกเฉินและเฉียบพลัน  การจัดการปัญหาสุขภาพของบุคคลทุกกลุ่มวัย การบันทึกข้อมูลสุขภาพ ตามขอบเขตการปฏิบัติที่สภาการพยาบาลกำหนด

Roles and scope in primary medical care for nurse practitioner; concept of advanced health assessment, health history interview, physical examination, psycho-socio-cultural assessment, essential laboratory test, analysis, and clinical decision making; common health problems; pathophysiology; diagnosis; primary medical care; rational drug use; herb use; chronic care, emergency care and acute care; health problems management for all aged group; health record documentation according to the scop of practices regulation of Thailand Nursing and Midwifery Council   


Skill Level: Beginner