โครงสร้างและแนวคิดของการวิเคราะห์รายงานทางการคลัง การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการจัดการการคลัง การประเมินจุดอ่อนของข้อมูลและข้อจำกัดต่าง ๆ การวิเคราะห์ความเสี่ยงการประมาณการและการพยากรณ์จากการวิเคราะห์รายงานทางการคลัง การวิเคราะห์การคลังรวม

Skill Level: Beginner