ปฏิบัติงานเต็มเวลาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม ในองค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน และองค์กรพัฒนาภาคเอกชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการการพัฒนาสังคม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา

Skill Level: Beginner