กลุ่มของสัตว์น้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ คุณค่าทางอาหารของสัตว์น้ำ การเสื่อมเสียและการประเมินคุณภาพของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ หลักการและวิธีถนอมและสร้างมูลค่าให้สัตว์น้ำได้แก่ การใช้สารเคมี การทำเค็ม การทำแห้ง การแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง การฉายรังสี การรมควัน การหมักดอง การบรรจุกระป๋อง การแปรรูปด้วยวิธีอื่นๆ บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ


Skill Level: Beginner