การฝึกปฏิบัติงานทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรแบบเต็มเวลาในสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนโดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทั้งนี้จะใช้เวลาปฏิบัติงาน 1 ภาคการศึกษา หรือ 600 ชั่วโมง หรือ 16 สัปดาห์


Skill Level: Beginner