การสำรวจความคิดเกี่ยวกับเรือนร่างของมนุษย์ และการวิพากษ์ความรู้ วาทกรรม และมายาคติที่เกี่ยวเนื่องกับเรือนร่างของมนุษย์ในแง่มุมทางมานุษยวิทยาและศาสตร์แขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (Exploration of ideas regarding the human body, and critique of knowledge, discourses, and myths on the human body in perspectives of anthropology and related disciplines.)

Skill Level: Beginner