ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวแบบองค์รวมและการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้รับบริการทุกช่วงวัยที่อยู่ในชุมชน โดยใช้กระบวนการพยาบาล และจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลในชุมชน

Comprehensive and family nursing practice holistic approach, health promotion through the lifespan in community using nursing process and ethics in community nursing practice

Skill Level: Beginner