ทดสอบการสร้างรายวิชา เอบีซีดี: นวัตกรรมดิจิทัลสำหรับชีวิต (สำหรับเปิดสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2565) บนระบบ KKU E-Learning

Skill Level: Beginner