แนวคิด ทฤษฎี และปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตทุกช่วงวัย การใช้กระบวนการพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มเสี่ยง เครื่องมือประเมินและการตรวจสภาพจิต การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการช่วยเหลือ  การให้คำปรึกษาเบื้องต้น การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพจิต


Skill Level: Beginner