ปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลเพื่อส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในบุคคลทั่วไปหรือกลุ่มเสี่ยงอย่างเป็นองค์รวม ทักษะการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มบุคคลทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงการประเมินและคัดกรองภาวะสุขภาพจิต การตรวจสภาพจิต การให้การปรึกษาเบื้องต้น

Holistic nursing practice for mental health promotion and prevention among general  population and at- risk group; developing relationships and communication skills for mental  health promotion among general population and at-risk group; mental health assessment and  mental health screening tool; mental status exam; basic counseling.

Skill Level: Beginner