แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโรค การจัดการอาการ การดูแลต่อเนื่อง การจัดการตนเอง การเสริมพลังอำนาจ การจัดการรายกรณี การดูแลประคับประคอง การจัดการข้อมูล การจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาลผู้ใหญ่ แนวคิดการพัฒนานวัตกรรม การสัมมนาเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลในประเด็นสุขภาพที่คัดสรร

      Concepts and theories related to disease management, symptom management, continuing care, self-management, patient empowerment, case management, palliative care, data management, outcome management in adult nursing, concept and theory of innovation development, innovation development seminar for selected adult health issues 


Skill Level: Beginner