การเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำจืดที่สำคัญทางเศรษฐกิจ การเตรียมบ่อและอุปกรณ์สำหรับการฟักไข่ การ เตรียมและคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ การเตรียมฮอร์โมน การผสมพันธุ์และการฟักไข่ การเพาะเลี้ยงอาหารมีชีวิตสำหรับการอนุบาลสัตว์ น้ำ การให้อาหารและเทคนิคการอนุบาล การประเมินอัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก และอัตราการรอด จรรยาบรรณการใช้สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

Skill Level: Beginner