ระบบอัตโนมัติขั้นแนะนำ ระบบไฮโดรลิกส์ ระบบนิวเมติกส์  พีแอลซีขั้นแนะนำ  การควบคุมแบบลูปปิดและเครื่องมือวัด ตัวหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบใช้อนุพันธ์พื้นฐาน การหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบเมตาฮิวริสติกส์

Introduction to automation system ,  hydraulic  system, Pneumatic system, Introduction to programmable logic controller (PLC), close loop control and instrumentation, derivative based optimizers, meta-heuristics optimization


Skill Level: Beginner