คำอธิบายรายวิชา

นิยามความหมายของมานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสาขาวิชา ขอบเขตและระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยวิทยา แนวคิด ทฤษฎีและมโนทัศน์ในการศึกษาทางมานุษยวิทยาในแต่ละสำนัก หัวข้อและความสนใจของมานุษยวิทยาเช่น ระบบเศรษฐกิจ ครอบครัว เครือญาติ การเมืองการปกครอง ระบบศาสนา  และแนวทางการศึกษาทางมานุษยวิทยาในปัจจุบัน   

Definition and scope of Anthropology, Historical development of Anthropology, Methodology in Anthropology, Theories, Schools of thought and Concepts in Anthropology, Issues and Interest of Anthropology i.e. economic system, family, kinship, political system, religion, and Anthropological studies nowadays.

 


Skill Level: Beginner