คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การทำแห้งเยือกแข็ง โครมาโทกราฟี ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสแบบเรียลไทม์ อิเล็กโทรโฟริซีสแบบกราเดียนท์เจล โพลีอะคริลาไมด์เจลอิเล็กโทรโฟริซีสแบบ 2 มิติ การระบุชนิดของโปรตีนและการหาลำดับกรดอะมิโนด้วยแมสสเปกโทรสโกปี การวิเคราะห์ลำดับกรดอะมิโนด้วยวิธีสลายของเอ็ดแมน การจัดจำแนกชนิดของสิ่งมีชีวิตด้วยเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล เทคนิคทางวิทยาภูมิคุ้มกัน โมโนโคลนอลแอนติบอดี การหาลำดับนิวคลีโอไทด์และชีวสารสนเทศศาสตร์
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Lyophilization, chromatography, real time polymerase chain reaction, denaturing gradient gel electrophoresis, two-dimensional polyacrylamide gel electrophoresis (2D-PAGE), protein identification and amino acid sequencing usingmass spectroscopy, amino acid sequencing by Edman degradation, molecular taxonomy, immunological techniques, monoclonal antibody, nucleotide sequencing and bioinformatics.

Skill Level: Beginner