การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นแนะนำ วิทยาการทางข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดการกิจการสาธารณะ การเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม ยุคของข้อมูลขนาดใหญ่ เครื่องมือสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ โมเดลสำหรับการทำนาย กรณีศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการจัดการการสาธารณะ


Skill Level: Beginner