แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่และระบบภูมิสารสนเทศศาสตร์ นโยบายและแผนการพัฒนาพื้นที่เมืองและชนบท การวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการตัดสินใจ การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการพัฒนาท้องถิ่นด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม


Skill Level: Beginner