ลักษณะธุรกิจในระบบเศรษฐกิจขององค์กรอิสระ รูปแบบธุรกิจที่แตกต่างกันซึ่งรวมถึงการเป็นเจ้าของ แต่เพียงผู้เดียว ห้างหุ้นส่วน บริษัท กิจการร่วมค้า และองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร สภาพแวดล้อมทางธุรกิจโลกาภิวัตน์ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ตและผลกระทบต่อระดับชาติและนานาชาติ การค้าการเปรียบเทียบระหว่างผู้ประกอบการและผู้ประกอบการในองค์กร จรรยาบรรณในการบริหารจัดการและการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้มีส่วนได้เสีย


Skill Level: Beginner