การนำเสนอและร่วมอภิปรายรายงานการวิจัยขั้นสูงด้านทางการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมที่สัมพันธ์กับหัวเรื่องวิทยานิพนธ์ 

Presentation and participation in discussion of advanced research in intellectual property and innovation management related to the thesis topic.


Skill Level: Beginner