ชีววิทยาของการพัฒนาใบหน้าและช่องปาก เคลือบฟัน เนื้อฟัน เนื้อเยื่อในโพรงฟัน เอ็น ยึดปริทันต์ และเยื่อเมือกช่องปาก ภูมิคุ้มกันในช่องปาก น้าลาย ชีววิทยาของมะเร็งในช่องปาก สรีรวิทยาของการบดเคี้ยว ความเจ็บปวดของใบหน้า และจุลชีววิทยาของโรคฟันผุและโรคปริทันต์

Biology of growth development of face, enamel, dentine, pulp, periodontal ligament and oral mucosa, oral immunology, saliva, biology of oral cancer, physiology of mastication, orofacial pain, and microbiology of dental caries and periodontal disease

Skill Level: Beginner