วิชานี้มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องลักษณะและระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยเน้นให้นักศึกษาสามารถใช้ทฤษฏี และแนวคิดทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามาสร้างกรอบคิดในการวิจัย แปลงทฤษฎีและแนวคิดให้เป็นคำถามและปฏิบัติการในการทำวิจัย รู้จักเครื่องมือ เทคนิค    การทำวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ กระบวนการสอนประกอบไปด้วย การบรรยาย ค้นคว้าด้วยตนเอง การพัฒนาโครงร่างการวิจัยเชิงคุณภาพ และการนำเสนอผลงาน  


Skill Level: Beginner