ความรู้เบื้องต้นสาหรับเศรษฐศาสตร์มหภาค,

บัญชีรายได้ประชาชาติ, ความต้องการใช้จ่ายมวลรวม,การกาหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ, การเงิน การธนาคาร และนโยบายการเงิน, การคลังและนโยบายการคลัง, การค้าและการเงินระหว่างประเทศ, เงินเฟ้อ เงินฝืด และวัฏจักรธุรกิจ, ระบบเศรษฐกิจไทย โครงสร้างและปัญหา

Skill Level: Beginner