หน่วยปฏิบัติการทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร การผสม การทำโฮโมจิไนซ์ การกรอง การสกัด การตกผลึก การบริสุทธิ์ หลักการแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหาร กระบวนการใช้ความร้อน การแยกเอาน้ำออก การแช่เย็น การแช่เยือกแข็ง การหมักดอง การฉายรังสี การใช้ไมโครเวฟ การใช้เทคโนโลยีใหม่


Skill Level: Beginner