หลักสุขาภิบาลในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร มาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับการผลิตทางอุตสาหกรรมอาหาร การปฏิบัติที่ดีในการผลิตทางอุตสาหกรรม ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม รวมถึงระบบการบริหารงานประกันคุณภาพ

Skill Level: Beginner